Maibaum 2013 - atrakcje!

Już w sobotę 11. maja 2013 stawiamy tradycyjny Maibaum. W tej chwili (piątek) jest już dopieszczany, czyli montujemy tablice kadłubskich rzemieślników i stroimy zielonymi girlandami.

A co nas czeka jutro:

- coś dla żądnych adrenaliny i sprawnych: wspinanie po Maibaumie po nagrody

- coś dla miłośników muzyki: koncert Orkiestry Dętej, prezentującej klasyczne marsze i walce 

- coś dla miłośników biesiady: koncert Simony i Denisa oraz Studia Wokalnego BIS z Leśnicy

- coś dla miłośników tańców: zabawa


Zapraszamy!


Maibaum 2013

Zapraszamy na


MAIBAUM 2013

11. maja (sobota) 2013, o godzinie 18.00

centralny plac w Kadłubie


w programie:

- stawianie Maibaumu

- koncert orkiestry dętej 

- koncert Simony i Denisa, oraz Studia Wokalnego Bis z Leśnicy

następnie ZabawaEkspert na wyciągnięcie ręki

Ekspert na wyciągnięcie ręki – spotkania z prof. Grzegorzem Januszem specjalistą ds.
Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych.

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z TSKN Województwa Śląskiego i TSKN na
Śląsku Opolskim zaprasza w dniach 17-19 kwietnia 2013 r. na cykl 4 spotkań eksperckich
w gminach województwa opolskiego (Olesno, Strzelce Opolskie) oraz śląskiego (Rudnik,
Krzanowice).

Spotkania odbędą się:
• 17 kwietnia 2013 r., godz. 13.00 w Górnośląskim Centrum Kultury i Spotkań im.
Eichendorffa w Łubowicach
• 17 kwietnia 2013 r., godz. 16.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Krzanowicach
• 18 kwietnia 2013 r., godz. 16.30 w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich
• 19 kwietnia 2013 r., godz. 16.00 w Miejskim Domie Kultury w Oleśnie

Na spotkania zaprosiliśmy pana prof. dr hab. Grzegorza Janusza, Dziekana Wydziału Politologii
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pan Profesor jest współtwórcą Ustawy o
mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z dnia 6 stycznia 2005 r.
To ekspert w dziedzinie zapisów Ustawy oraz procedur związanych z wprowadzaniem praw,
które ona gwarantuje. Ponadto jest specjalistą w zakresie stosunków międzynarodowych,
prawa wspólnotowego i integracji europejskiej, a także praw człowieka oraz praw mniejszości
narodowych.

Każde spotkanie obejmować będzie wystąpienie Pana Profesora wraz z dyskusją i potrwa
około dwóch godzin.

Na spotkania zapraszamy z poszczególnych gmin przede wszystkim przedstawicieli
samorządu terytorialnego, członków mniejszości niemieckiej, członków Rady Gminy oraz
wszystkie osoby zainteresowane tematem.

Wszelkich informacji
udziela p. Andrea
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 77 402 51 15.

Dwujęzyczne nazwy miejscowościPapież Jan Paweł II (orędzie Poszanowanie mniejszości warunkiem pokoju, 1989 r.)
„... szacunek [mniejszościom narodowym] okazywany należy poniekąd uznać za wskaźnik obywatelskiej dojrzałości osiągniętej przez dane państwo i jego instytucje"


Po co mniejszości dwujęzyczne znaki, po co większości dwujęzyczne znaki, skąd się biorą i gdzie jeszcze są? Poniżej odpowiedzi na te pytania ...Skąd się wzięły prawa mniejszości narodowych w Polsce?


Autorytety życia religijnego i politycznego jeszcze w czasach komunistycznych, a potem na początku budowania demokratycznego Państwa Polskiego podkreślały, że wolność Polaków to wolność wszystkich obywateli, także innej narodowości niż polska.


Papież Jan Paweł II (orędzie Poszanowanie mniejszości warunkiem pokoju, 1989 r.)
„Rosnąca świadomość odnośnie do położenia mniejszości, przejawiająca się dzisiaj na wszystkich poziomach, stanowi w naszych czasach znak pewnej nadziei dla nowych pokoleń i dla dążeń tych grup mniejszościowych. Istotnie, szacunek im okazywany należy poniekąd uznać za kamień probierczy zgodnego współżycia społecznego i jako wskaźnik obywatelskiej dojrzałości osiągniętej przez dane państwo i jego instytucje. Jako członkowie jednej rodziny Bożej nie możemy godzić się na istnienie wśród nas podziałów czy dyskryminacji”.

„Prawo do wolności religijnej obejmuje swobodne manifestowanie przekonań religijnych zarówno w życiu indywidualnym, jak i zbiorowym. Wynika stąd, że mniejszości narodowe winny mieć zapewnioną możliwość wspólnotowego sprawowania kultu. Mamy nauczyć się kochać inne narody, jak swój własny".Tadeusz Mazowiecki
pierwszy premier RP

„W demokracji decyduje wola większości, ale ta wola nie może ograniczać praw mniejszości. Przykładem są tu prawa mniejszości narodowych, których zagwarantowanie jest sprawdzianem demokratyzmu każdego kraju.”


Jacek Kuroń

twórca ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych

Po pierwsze, państwo polskie po latach obowiązywania „tyleż okrutnej, co bezmyślnej zasady państw jednonarodowych” ma zobowiązania wobec przedstawicieli różnych grup narodowych. Polska jest dla nich ziemią rodzinną. „A że jest to ich ziemia ojczysta, to ich los nie może być obojętny dla władzy państwowej”.

Po drugie, ułożenie stosunków z Ukraińcami, Litwinami, Białorusinami, Niemcami, Czechami i Słowakami ma pierwszorzędne znaczenie dla przyszłości kraju. Jeżeli nie zlikwidujemy - przekonywał - konfliktów, które są między nami, to nas wszystkich razem spotka nieszczęście. A droga do przezwyciężenia konfliktów wiedzie przez przezwyciężenie wzajemnych negatywnych nastawień. „Ten proces trzeba zaczynać zawsze od tych, którzy zamieszkują w Polsce”.

Po trzecie, polskim interesem narodowym jest troska o rozwój mniejszości polskich w krajach sąsiednich. Droga do załatwienia tego problemu wiedzie przez rozwiązanie spraw mniejszości narodowych w Polsce. „Nie tyle należy mówić Litwinom, Białorusinom, Ukraińcom, jak oni sobie mają układać stosunki z Polakami tam zamieszkującymi, ile podać im dobry przykład. Zamiast obowiązującej w międzywojniu zasady: „Wy dokopujecie naszym, my - waszym”, trzeba stosować zasadę: „My ułatwiamy, pomagamy waszym, którzy przecież w jakiś sposób są naszymi”.I ZJAZD DELEGATÓW Solidarności, Gdańsk, 7.10.1981 r.
UCHWAŁA w sprawie mniejszości narodowych


Dbając o rozwój kultury polskiej, otwartej na dorobek innych narodów, wyrażamy wolę wykazania nie mniejszej dbałości o to, by obywatele polscy należący do innych narodów i grup etnicznych — Białorusini, Cyganie, Grecy, Litwini, Łemkowie, Niemcy, Ukraińcy, Tatarzy, Żydzi i inne narodowości, znaleźli we wspólnej z Polakami ojczyźnie warunki do swobodnego rozwijania swej kultury i przekazywania jej następnym pokoleniom.
Chcemy w ten sposób pozostać wierni tradycji Rzeczypospolitej wielu narodów. Bogactwo kultury polskiej, to również odrębności regionalne, które winny być kultywowane.

Związek nasz sprzeciwia się wszelkim podziałom narodowościowym i walczyć będzie o zagwarantowanie pełni praw obywatelskich wszystkim Polakom, niezależnie od ich przynależności narodowej lub pochodzenia.


Po co mniejszości tablice?


Zasady stosowania tablic dwujęzycznych definiuje ustawa o mniejszościach narodowych, a jej pierwszy paragraf opisuje w sposób dobitny przyczyny i cele ustawiania tablic:

„Ustawa reguluje sprawy związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowaniem i rozwojem języka regionalnego, a także sposób realizacji zasady równego traktowania osób bez względu na pochodzenie etniczne oraz określa zadania i kompetencje organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie tych spraw.”

Czyli celem tych tablic jest:
- danie mniejszości poczucia równego traktowania (nazwa niemiecka pod nazwą polską daje poczucie „bycia w domu”)
- danie poczucia obywatelom polskim narodowości innej niż polska że są równouprawnionymi obywatelami
- wsparcie w podtrzymaniu tożsamości (tablica z nazwą niemiecką wspiera identyfikację z językiem niemieckim i narodem)
- wsparcie w propagowaniu języka (niemiecka nazwa na tablicy pokazuje, że język niemiecki jest równouprawnionym i urzędowo wspieranym językiem, a jego używanie w przestrzeni publicznej, czy to na tablicach, czy w urzędach, jest mile widziane)
- symbolem, iż ziemia ta ma bogatą historię, bowiem nazwa niemiecka to nazwa, która funkcjonowała przed zniemczeniem w 1936 roku i spolonizowaniem w 1945.Jak to wygląda w Europie ?Dwujęzyczne znaki po raz pierwszy w Europie zastosowano w Belgii, w celu podkreślenia równouprawnienia języka francuskiego i walońskiego oraz obu grup narodowychRumunia - tablice rumuńsko-polskie na terenie zamieszkania mniejszości polskiej
Rumunia - tablice rumuńsko-niemiecko-węgierskie na terenie zamieszkania mniejszości niemieckiej i węgierskiejNiemcy - tablice niemiecko-saterfryzyjskie

W Niemczech tablice dwujęzyczne znajdują się na terenie zamieszkania mniejszości etnicznych, narodowych i językowych: Fryzja Północna, Łużyce, Saterland, oraz na północy Niemiec w rejonie zamieszkiwania mniejszości duńskiej oraz osób mówiących dialektami dolnoniemieckimi (Plattdeutsch).
Niemcy  - tablice niemiecko-łużyckie
Niemcy  - tablice niemiecko-łużyckieNiemcy - tablica niemiecko-saterfryzyjska

Saterland nazwany jest "najmniejszą wyspą językową Europy". Po przeprowadzonych w 1995 roku badaniach nad językiem saterfryzyjskim (włada nim obecnie około 2000 mieszkańców Saterlandu) potwierdzono, iż jest to język którym posługuje się najmniejsza liczba ludzi na świecie. U źródeł powstania tego języka leży położenie Saterlandu wsród torfowisk, co utrudniało lub wręcz uniemożliwiało w dawnych czasach kontakty mieszkańców na zewnątrz. Dotarcie tam było mozliwe tylko w miesiącach zimowych, gdy torfowiska zamarzały. Obecnie gmina dokłada wielu starań o zachowanie tego języka min. prowadzone są dodatkowe zajęcia w szkołach, wspierane są stowarzyszenia kultywujące ten język, zaś w miejscowościach istnieją podwójne napisy nazw miejscowości w języku niemieckim i saterfryzyjskim.Niemcy - tablice niemiecko-duńskie
Czechy - tablice czesko-polskiePolska - tablice polsko-łemkowskie
Polska - tablice polsko-kaszubskiePolska - tablice polsko-kaszubskie
Polska - tablice polsko-kaszubskie
Estonia - tablice w języku estońskim i voroHiszpania - tablice hiszpańsko-walencyjskie


Szkocja - tablice angielsko-gaelickieAustria - tablice niemiecko-słoweńskieFrancja - tablice francusko-bretońskie
Irlandia - tablice angielsko-irlandzkieLitwa - tablice litewsko-polskie


więcej ...
Po co mniejszości nazwa w języku mniejszości na tablicy miejscowości?

- Służą podtrzymaniu niemieckiej tożsamości mieszkańców jako widoczny w przestrzeni symbol ich obecności
- Państwo polskie poprzez te tablice chce wesprzeć swoje mniejszości w ich rozwoju  
- Pokazują, że mniejszość jest ważną i traktowaną po partnersku grupą obywateli
- Są elementem polityki Unii Europejskiej wobec mniejszości, realizowanym przez państwo polskie w ramach tejże Unii
- Są elementem edukacji młodzieży, która poprzez dwujęzyczne tablice uczy się historii regionu i poszanowania różnorodności
- Są widocznym znakiem w przestrzeni publicznej, zaznaczającym teren zamieszkania mniejszości
- Są świadectwem pamięci i szacunku dla niemieckich korzeni regionu oraz niemieckiego języka
- Są symbolem, iż Polska jest wspólną ojczyzną obywateli różnej narodowości


Dlaczego warto je wprowadzić?

- Dwujęzyczne tablice miejscowości wielką szansą dla Śląska i bogactwem jednoczącej się Europy
- Nawiązanie do bogatego kulturowo Śląska
- Atrakcja turystyczna - rozwój turystyki – rozwój gospodarczy
- Symbolika zachętą do pogłębienia wiedzy o bogactwie kulturowym naszego regionu
- Nauka tolerancji i akceptacji innych ludzi
- Ubogacenie kulturowe regionu
- Pokazanie europejskości Śląska – regionu w sercu Europy
- Dołączenie do innych regionów, krajów Europy, na których terenie występują już dwujęzyczne tablice miejscowości – np. Serbołużyczanie w Niemczech, Południowy Tyrol we Włoszech, Węgry, Karyntia w Austrii.
Czy wiesz, że na naszym terenie dwujęzyczne nazwy obowiązywały już w 1736 roku?

Oto mapa

Jak mogły by wyglądać nazwy w gminie Strzelce Opolskie?

Strzelce Opolskie – Groß Strehlitz

Błotnica Strzelecka – Blottnitz

Brzezina - Bresina

Dziewkowice - Schewkowitz

Grodzisko - Grodisko

Jędrynie – Jendrin

Kadłub - Kadlub

Kadłubski Piec - Hochofen

Kalinowice - Kalinowitz

Kalinów - Kalinow

Ligota Dolna - Nieder Ellguth

Ligota Górna - Ober Ellguth

Niwki - Niewke

Osiek - Oschiek

Płużnica Wielka - Groß Pluschnitz

Rozmierka – Rosmierka

Rozmierz - Rosmierz

Rożniątów - Rosniontau

Sucha – Suchau

Szczepanek - Stephanshain

Szymiszów – Schimischow

Warmątowice - WarmuntowitzSubwencja na język niemiecki ratuje małe wiejskie szkoły przed zamknięciem!


Gmina Strzelce Opolskie otrzymała w 2014 roku 20.854.000 zł subwencji oświatowej, z czego 4.381.000 zł to subwencja na naukę języka niemieckiego jako języka mniejszości!

Czyli gmina dostaje dodatkowo 4.381.000 zł tylko dlatego, że na jej terenie mieszkają Niemcy.

Te kwoty gmina otrzymuje właśnie dzięki ustawie o mniejszościach, której celem jest wspieranie tożsamości mniejszości.

Ta sama ustawa pozwala na ustawienie dwujęzycznych tablic.

Gmina Strzelce Opolskie jest gminą, która dostaje największą subwencję na naukę języka niemieckiego jako języka mniejszości w Polsce!

Od 2005 roku otrzymała 36 000 000 zł, z czego tylko ok. 1/3 jest wydawana na naukę języka mniejszości, reszta przeznaczana jest na naukę wszystkich dzieci. Czyli z obecności mniejszości niemieckiej korzystają wszyscy w gminie. To dzięki tej subwencji gmina nie musi zamykać małych szkół wiejskich.

Oto zestawienie subwencji z ostatnich lat:

2005 rok 535 650,12
2006 rok 2 617 620,99
2007 rok 3 210 355,00
2008 rok 3 702 766,53
2009 rok 3 893 849,58
2010 rok 4 136 792,59
2011 rok 4 494 054,00
2012 rok 4 706 315,50
2013 rok 3 957 038,33
2014 rok 4 381 000,00Jak to wygląda już w Polsce na dzień dzisiejszy?


Dotychczas (stan na 10 stycznia 2013 r.) ustalono dodatkowe nazwy w języku mniejszości narodowej dla 799 miejscowości i ich części (dla 11 miast, 565 wsi, 122 części wsi, 41 przysiółków, 26 osad, 10 osad leśnych (leśniczówek), 19 kolonii i 5 części kolonii) w 43 gminach – 336 nazw niemieckich, 397 nazw kaszubskich, 30 nazw litewskich, 27 nazw białoruskich i 9 nazw łemkowskich, jednak w żadnej z gmin nie ustalono dodatkowych nazw dla wszystkich miejscowości lub ich części. Nie ustalono także żadnej nazwy dla obiektu fizjograficznego, ani formalnie nie wprowadzono dodatkowych nazw ulic i placów (nazwy takie jednak spotykane są w niektórych miejscowościach).

więcej na Wikipedii ...
"24-Stunden-Betreuung"

Der kurze Film zeigt eindringlich wie sympathisch und vertrauensvoll die Dienstleistung "24-Stunden-Betreuung" sein kann. Von der Erstberatung bis zur Durchführung - ein stimmiges Konzept mit höchstem Anspruch. Unsere Betreuerinnen werden nach deutschen Standards ausgebildet und sogar vom TÜV Rheinland zertifiziert. Qualität vor Quantität, das setzen wir jeden Tag konsequent um.